Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste / Koirien käytösneuvonta

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka informoi rekisteröityjä heidän henkilötietojensa käsittelystä. Laadittu 18.10.2023.

Rekisterinpitäjä

Milja Laaksi/ Waatan haukut

Riihossalontie 64, 35820 Mänttä

Y-tunnus:1130180-2

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Milja Laaksi, waatanmilli@gmail.com, 044 3003828

Rekisterin nimi

Waatan haukut asiakasrekisteri / koirien käytösneuvonta

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti perusteena henkilötietojen käsittelylle on rekisteröidyn sopimus. Rekisteröidyn suostumukseen perustuvan henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on helpottaa palveluntarjoajan yhteydenpitoa asiakkaaseen. Asiakkaan kotona tapahtuvaa käytösneuvontaa varten asiakkaan osoite tarvitaan myös palvelun toteuttamista varten. Henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksiin, jos asiakas antaa siihen suostumuksensa. Kun asiakas täyttää ennakkotietolomakkeen koiraan liittyen, pyydetään markkinointiin erillinen suostumus. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse. Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tietokentät:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Rekisteröidyn suostumus henkilötietojen käyttämisestä markkinointitarkoituksiin

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin perusteet henkilötietojen käsittelylle ovat voimassa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään digitaalisen ennakkotietolomakkeen ja/tai sähköpostin avulla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Ainoastaan palveluntarjoajalla on pääsy henkilörekisterin tietoihin.

Tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Henkilöllä on oikeus vaatia suostumukseen perustuvien tietosisältöjen poistamista rekisteristä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen

poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn

rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. . Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää tietojuojaselostetta tarvittaessa. Päivitetty seloste julkaistaan tällä sivulla.